Δάιος πλαστικά

 

Περιγραφή
Κατασκευή συστήματος τοπικής πυρόσβεσης CO2 και πυρανίχνευσης  σε υποσταθμό Μ/Τ σε βιομηχανία Πλαστικών.

Εταιρία: Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.
Τοποθεσία: Δήμος Νάουσας
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2014