Τριάνα

Περιγραφή
Άδεια διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων για νομούς Πελοποννήσου, κεντρικής Μακεδονίας, δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας

Εταιρία: ΤΡΙΑΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά) στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων
Τοποθεσία: Νομούς Πελοποννήσου, κεντρικής Μακεδονίας, δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας
Ημερομηνία: Μάιος 2010