Η μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον εργοδότη, διότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο επιβίωσης και ανάπτυξης της επιχείρησής του. Για την προστασία εργαζομένων και κοινού είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σχέδιο με τις αναγκαίες δράσεις για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης π.χ. πυρκαγιάς και την εκκένωση των χώρων εργασίας Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να υπάρχει για την προστασία ΑμεΑ και ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού (π.χ. ηλικιωμένων, ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας κ.λπ.) και για άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό (π.χ. κοινό, προσωπικό εργολάβων κ.λπ.) και μπορεί να βρίσκονται στον χώρο.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να εκπαιδεύονται κατάλληλα, στη χρήση πυροσβεστικών μέσων και, γενικότερα, στις ενέργειες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνονται και ασκήσεις ετοιμότητας.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο εργοδότης σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας οφείλει:
α) να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα
β) να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας και
γ) να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά στην πληρότητα και την καταλληλότητα τους.
Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας και θα πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο.
Για την αποτελεσματική εκκένωση των χώρων εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. Διατηρούνται συνεχώς ανοιχτές και ανεμπόδιστες οι οδοί διαφυγής και η έξοδος/οι έξοδοι κινδύνου.
2. Oι θύρες/η θύρα κινδύνου πρέπει να ανοίγουν/-ει προς τα έξω, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο εγκλωβισμού και τραυματισμού κατά τη φάση της εκκένωσης.
3. Oι θύρες/η θύρα κινδύνου δεν πρέπει να είναι κλειστές/-ή και να μπορεί να τις/την ανοίξει εύκολα και αμέσως κάθε πρόσωπο που θα χρειαστεί να τις/τη χρησιμοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης.
4. Υπάρχει κατάλληλος φωτισμός ασφαλείας.
5. Οι οδεύσεις διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση για να μπορούν να εντοπίζονται άμεσα σε έκτακτες καταστάσεις και να περιορίζονται οι κίνδυνοι εγκλωβισμού και τραυματισμού.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915