Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης ανήκει στη (Γ’) τάξη Ενεργειακών Επιθεωρητών και έχει το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια χωρίς όριο επιφανείας και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού χωρίς όριο ισχύος.

Δύνανται να διενεργήσει ενεργειακές επιθεωρήσεις
Α’ Τάξης που αφορούν:
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW).

Β’ Τάξης που αφορούν
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας από διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.) έως και χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και τετρακόσια κιλοβάτ (400 kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ από πενήντα κιλοβάτ (50 kW) έως και (400 kW).

και Γ’ Τάξης που αφορούν:
α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000τ.μ.),
β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW),
γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ άνω των τετρακοσίων κιλοβάτ (400 kW