1. Πλήρης αντικατάσταση και αναβάθμιση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου βάση της εγκεκριμένης μελέτης.
  2. Πλήρης αντικατάσταση ) του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. Συντήρηση του μόνιμου αντλητικού συγκροτήματος και θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία.
  3. Έλεγχος και θέση σε πλήρη λειτουργία του μόνιμου συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.
  4. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών ασφαλείας .
  5. Αντικατάσταση όλων των πολύ παλιών φορητών πυροσβεστικών μέσων  με καινούργιους και συντήρηση παλιών
  6. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης πυροσβεστικών μέσων.
  7. Πλήρης αντικατάστασή των περιεχομένων των Σταθμών Εργαλείων με καινούργια .

 

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915