Η Μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) μιας επιχείρησης εκτός από εργοδοτική υποχρέωση αποτελεί και νομική υποχρέωση βάσει του νόμου 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων», Άρθρο 43, όπου αναφέρεται ότι: «ο εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία κατά την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.»

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η ΜΕΕΚ είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και σκοπός της είναι η συστηματική εξέταση κάθε διεξαγόμενης εργασίας και ο εντοπισμός πιθανών επαγγελματικών κινδύνων. Ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων, αποτελεί εργαλείο πρόληψης και προαγωγής της ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Απαραίτητος παράγοντας για την εκπόνηση της ΜΕΕΚ είναι ο εντοπισμός των πιθανών κινδύνων στο περιβάλλον εργασίας, η ιεράρχησή τους, καθώς και η εύρεση προτάσεων προφύλαξης και αντιμετώπισης των κινδύνων.

Αναλυτικότερα, με τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου μπορούν να εντοπιστούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, να διαπιστωθούν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και κατά πόσο μπορούν να αποφευχθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι και οι πηγές τους. Αν αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατόν, θα πρέπει να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται, και να προταθούν αυτά που πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Η imec έχοντας σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου αναλαμβάνει την σύνταξη μελετών για όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915