Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering);

Με την υπ’ αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) Υπουργική Απόφαση θεσπίστηκε η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Επειδή ο ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει τη συνολική ετήσια κατανάλωση, κατά την έννοια ότι δεν προκύπτει κάποιο όφελος για τον αυτοπαραγωγό. Επομένως, η ισχύς του Φ/Β συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες.

Πού μπορούν να εγκατασταθούν τα Φ/Β συστήματα Net Metering;

Μπορούν να εγκατασταθούν επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, όπως αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ. Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο χώρο.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος Net Metering;

Για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος Net Metering είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

• Η ύπαρξη ενεργής μόνιμης παροχής στο όνομα/επωνυμία του αυτοπαραγωγού, μέσω της οποίας θα τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του (οι εργοταξιακές παροχές δεν θεωρούνται μόνιμες).

• Ο ενδιαφερόμενος αυτοπαραγωγός να έχει εξοφλήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του.

• Ο ενδιαφερόμενος αυτοπαραγωγός να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του συστήματος. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από το Δίκτυο, κατά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.

• Το Φ/Β σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με ένα μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με το μετρητή που ηλεκτροδοτείται το ακίνητο.

• Το Φ/Β σύστημα εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από το Δίκτυο, κατά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης.

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη σε θέματα ΜΕΛΕΤΗΣ  & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Φωτοβολταϊκών Συστήμάτων (Φ/Β) από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στουγιαννάκη 15 | 592 00 Νάουσα

T 23320 22092 | F 23320 22092

Ε k.zopounidis@imec.gr | M 6974408 915