Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μία ηλεκτρονική υπηρεσία για την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δήλωσεων των αποβλήτων που έχουν υποχρέωση να τηρούν.

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι:

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  •  Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  •  Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  •  ΟΤΑ Α’ βαθμού
  •  Φο.Δ.Σ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.