Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  για την  απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος.
Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:

  • Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  • Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών
  • Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Συμφωνα με τη νέα διαδικασία για την έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση. Στην γνωστοποίηση περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες της ασκούμενης δραστηριότητας και οι τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά που έχει λάβει το κατάστημα.

Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται στην ηλεκτρονικη σελίδα https://www.notifybusiness.gov.gr  και αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας της επιχείρησης . Από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας.